Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Door het gebruik van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden. Wij behouden ons het exclusieve recht voor om deze algemene voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen, aan te passen en delen toe te voegen of te verwijderen. U moet deze algemene voorwaarden iedere keer dat u deze website gebruikt en/of een bestelling plaatst lezen. Door het gebruik van deze website nadat wij veranderingen van de algemene voorwaarden bekend maken, gaat u akkoord met het accepteren van deze wijzigingen, ongeacht of u deze bekeken heeft. Als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden moet u onze website niet gebruiken en, voor zover van toepassing, moet u ervoor zorg dragen dat u geen User Account(s) bij ons heeft.

Artikel 1. Definities
1.1 Coffee & Jazz is een online winkel in Indonesische delicatessen, welke gevoerd wordt onder de naam Norman Sateh Palembang en welke via https://www.normansateh.nl bezocht kan worden.

Artikel 2. Afbeeldingen/tekst
2.1 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid. Kennelijke typefouten worden voorbehouden.

Artikel 3. Overeenkomsten
3.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
3.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.3 Coffee & Jazz is gerechtigd bestellingen te weigeren. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, wordt dit onder vermelding van de reden aan de klant medegedeeld.

Artikel 4. Prijzen
4.1 De bij de producten genoemde prijzen zijn in euro`s, inclusief BTW. Verzendkosten zijn bij de genoemde prijzen inbegrepen. Voor het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs incl. verzendkosten via onze website gecommuniceerd.
4.2 Coffee & Jazz kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, of drukfouten.

Artikel 5. Betalingen
5.1 Betaling kan geschieden op een van de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de klant direct een bevestiging per e-mail met daarin de totale kosten, inclusief verzendkosten, vermeld. Betaling is mogelijk door: iDEAL en bankoverschrijving. Voor meer informatie klikt u op: www.ideal.nl.
5.2 De klant geeft Coffee & Jazz toestemming alle handelingen te verrichten die nodig zijn om betaling te laten plaatsvinden op de door de klant gekozen betalingswijze.
5.3 Bij betaling geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Coffee & Jazz.

Artikel 6. Levering
6.1 Coffee & Jazz streeft ernaar om bestellingen binnen 3 werkdagen na ontvangst van de betaling ter verzending aan te bieden.
6.2 De uiterste leveringstermijn is 30 dagen na plaatsing van de bestelling. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de klant daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht zijn bestelling kosteloos te annuleren.
6.3 Een bestelling wordt door ons niet verzonden indien deze niet compleet verzonden kan worden, tenzij hier overleg met de klant over heeft plaatsgevonden. Indien de bezorging hetzij door tijdelijk niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 7 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Coffee & Jazz zal in dat geval voor terugbetaling zorg dragen.
6.4 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.

Artikel 7. Beperking van aansprakelijkheid
Coffee & Jazz.nl is niet verplicht om de informatie op de website up-to-date te houden of onvolkomenheden in relatie daartoe te corrigeren. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van de website. U begrijpt expliciet en gaat ermee akkoord dat (zoveel als rechtens toegestaan) wij niet aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, incidentele schade, speciale schade, gevolgschade, of iedere andere schade waaronder begrepen maar niet beperkt tot schade wegens verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of ander ontastbare verliezen (zelf als wij geïnformeerd zijn over de mogelijkheid van zulke schade) die voortvloeit uit
(a) het gebruik van of de onmogelijkheid van het gebruik van de Coffee & Jazz producten; (b) Het gebruik van de inhoud van of ander materiaal op de www.normansateh.nl site; (c) de kosten van het verkrijgen van of vervanging van goederen en diensten voortvloeiend uit goederen, informatie, gegevens, of diensten aangekocht of verkregen of ontvangen boodschappen of aangegane transacties door of via deze website; (d) ongeautoriseerde toegang tot of wijziging van uw transmissie of gegevens; (e) verklaringen of gedrag van een derde op onze website; (f) ieder andere aangelegenheid met betrekking tot onze website.
In geen geval zal onze aansprakelijkheid ten opzichte van u voor alle schade, verliezen en gronden voor een rechtsvordering (hetzij in een overeenkomst, onrechtmatige daad (waaronder begrepen maar niet beperkt tot nalatigheid), of anderszins) Het door u betaalde bedrag te boven gaan, voor zover van toepassing, wegens toegang tot onze website. Indien u ontevreden bent met (een gedeelte van) onze website, of met een van deze voorwaarden, dan is de enige oplossing het voordurend gebruik van deze website en de Coffee & Jazz producten te staken. Niets in deze bepaling zal onze aansprakelijkheid wegens dood of letsel door onze nalatigheid beperken.
Voor zover bovenstaande aansprakelijkheidsuitsluiting niet rechtsgeldig is, is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot een bedrag dat gelijk is aan de prijs die u berekend is voor producten of diensten die u besteld heeft. De aansprakelijkheid is niet gelimiteerd of uitgesloten voor zover uw kosten en schade veroorzaakt worden door onze (of ons personeels) grove nalatigheid of moedwillige opzet, of indien deze beperkingen en/of beperking van aansprakelijkheid verboden zijn door dwingendrechtelijke bepalingen. In geval van aansprakelijkheid wegens dood of letsel is het bedrag van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd op grond van onze aansprakelijkheidsverzekering (en) in het betreffende geval, plus het bedrag van het eigen risico dat door ons dient te worden gedragen volgens de toepasselijke verzekeringspolis (en) in dat geval.

Artikel 8. Non conformiteit
Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Indien de geleverde goederen niet conform de overeenkomst zijn, dient u als consument de eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen binnen bekwame tijd na ontdekking te melden bij Coffee & Jazz. Dit kan uitsluitend d.m.v. een e-mail sturen aan info@normansateh.nl. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk in overleg met u oplossen. Teneinde de afhandeling van uw klacht soepel te laten verlopen, verzoeken wij u onze aanwijzingen strikt op te volgen.

Artikel 9. Annulering van uw bestelling
Iedere bestelling kan zonder opgave van redenen, mits nog niet verzonden, binnen 24 uur nadat u de bestelling heeft geplaatst, worden geannuleerd. Wij verzoeken u daartoe een e-mail te sturen aan info@normansateh.nl. Uw orderannulering zal per e-mail bevestigd worden. Zodra uw verzoek tot annulering door ons bevestigd is, mag u deze als ontvangen beschouwen. Indien u uw geannuleerde bestelling reeds heeft voldaan, restitueert Coffee & Jazz het betaalde bedrag uiterlijk binnen veertien dagen, Coffee & Jazz zal in dat geval voor spoedige terugbetaling zorg dragen.

Artikel 10. Toepasselijk recht
Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11. Kortingen
Korting zolang de actie duurt. Alle acties kunnen zonder aankondigingen vooraf worden beëindigd. Voor de actie meerdere dozen op één adres geldt dat deze korting alleen van toepassing is in één bestelling op hetzelfde adres en de aflevering op dezelfde afleverdatum moet zijn.

Alle rechten voorbehouden.

Indien u vragen of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen met Coffee & Jazz door uw vraag of opmerking te richten aan www.normansateh.nl
Deze Algemene voorwaarden zijn van kracht sinds 01-12-2016

(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Gastenboek

  • 07-07-2019 - Geachte mevrouw mijnheer,
    Ik las het artikel in het Parool...  lees meer
  • 13-09-2018 - Lekkerste sateh ever! En ik mis mijn tweede huiskamer en...  lees meer
  • 14-06-2018 - Deze sateh is om je vingers bij op te eten,...  lees meer
Plaats een bericht

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2016 - 2020 Norman Saté | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel